Motorelektronik 5G0 906 259 coding and module information (5G0906259)

Coding for Motorelektronik 5G0906259 / 06K907425B

5G0 906 259 :H13 / :0010
Coding: 0C  1D  00  3A  24  24  01  0B  00  00 

label: DRV\06K-907-425-V1.clb
# Byte 0 [0C] / Binary: 00001100
bit 0  
bit 1  
bit 2  
bit 3  
bit 4  
bit 5  
bit 6  
bit 7  
# Byte 1 [1D] / Binary: 00011101
bit 0  
bit 1  
bit 2  
bit 3  
bit 4  
bit 5  
bit 6  
bit 7  
# Byte 2 [00] / Binary: 00000000
bit 0  
bit 1  
bit 2  
bit 3  
bit 4  
bit 5  
bit 6  
bit 7  
# Byte 3 [3A] / Binary: 00111010
bit 0  
bit 1  
bit 2  
bit 3  
bit 4  
bit 5  
bit 6  
bit 7  
# Byte 4 [24] / Binary: 00100100
bit 0  
bit 1  
bit 2  
bit 3  
bit 4  
bit 5  
bit 6  
bit 7  
# Byte 5 [24] / Binary: 00100100
bit 0  
bit 1  
bit 2  
bit 3  
bit 4  
bit 5  
bit 6  
bit 7  
# Byte 6 [01] / Binary: 00000001
bit 0  
bit 1  
bit 2  
bit 3  
bit 4  
bit 5  
bit 6  
bit 7  
# Byte 7 [0B] / Binary: 00001011
bit 0  
bit 1  
bit 2  
bit 3  
bit 4  
bit 5  
bit 6  
bit 7  
# Byte 8 [00] / Binary: 00000000
bit 0  
bit 1  
bit 2  
bit 3  
bit 4  
bit 5  
bit 6  
bit 7  
# Byte 9 [00] / Binary: 00000000
bit 0  
bit 1  
bit 2  
bit 3  
bit 4  
bit 5  
bit 6  
bit 7  
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CHHB)    Labeldatei:. DRV\06K-907-425-V1.clb
  Teilenummer SW: 5G0 906 259   HW: 06K 907 425 B
  Bauteil: 2.0l R4 TFSI H13 0010 
  Revision: --H13---  
  Codierung: 0C1D003A2424010B0000
  Betriebsnr.: WSC 73430 031 00138
  ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0215G0906259 001014
  ROD: EV_ECM20TFS0215G0906259.rod
  VCID: 6BEC405082B083D306-803E
 
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000